Regulamin sklepu internetowego www.superbarber.pl

Regulamin – niniejszy regulamin, obejmuje zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży w sklepie internetowym superbarber.pl, prawa i obowiązki stron Umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

1. DEFINICJE

Sprzedający – przedsiębiorca Wojciech Karwat, ul. Wita Stwosza 32a, 80-312 Gdańsk, NIP: 5931844978, REGON: 220152751 funkcjonujący pod nazwą Barber Zone Wojciech Karwat, prowadzący sprzedaż za pomocną sklepu internetowego pod nazwą superbarber.pl.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawiera ze Sprzedającym umowę sprzedaży na odległość.

Konsument – art. 221 KC: osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod nazwą superbarber.pl, służący możliwości uzyskania informacji o oferowanych promocjach i Produktach oraz ich sprzedaży za pomocą ww strony internetowej.

Produkt – rzecz ruchoma, którą Sprzedający oferuje Klientowi, możliwa do nabycia za pomocą umowy Sprzedaży pomiędzy stronami.

Umowa sprzedaży – umowa zawierana za pomocą sklepu internetowego, zobowiązująca sprzedawcę do przeniesienia własności produktu na Klienta oraz jego wydania, natomiast Klienta do zapłaty ceny oraz odebrania przedmiotu sprzedaży.

Konto – usługa elektroniczna, zbiór danych podanych przez klienta oraz danych dotyczących zawieranych przez niego Umów sprzedaży.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży , składane za pomocą elektronicznego formularza zamówienia, pociągające ze sobą obowiązek zapłaty.

Formularz rejestracji – formularz elektroniczny służący do utworzenia Konta klienta

Formularz zamówienia – formularz elektroniczny służący do personalizacji zamówienia klienta z użyciem dobrowolnie podanych przez niego danych, umożliwiający złożenia przez niego zamówienia,

Formularz zwrotu- papierowy lub elektroniczny formularz umożliwiający Klientowi procedurę dokonywania zwrotu zakupionych Produktów,

Formularz reklamacji – papierowy lub elektroniczny formularz reklamacji umożliwiający Klientowi procedurę reklamacji zakupionych w sklepie Produktów, w przypadku stwierdzenia ich wady.

Newsletter – forma elektronicznej komunikacji pomiędzy Sprzedającym, a Klientem, za pomocą której Sprzedający informuje klienta promocjach oraz nowościach aktualnie obowiązujących w Sklepie Internetowym, do której Klient może przystąpić w dowolnym momencie.
Program Lojalnościowy – długotrwałe działania marketingowe służące do budowania oraz podtrzymywania pozytywnych relacji z wybranymi klientami.

Dzień roboczy – każdy z dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od prac

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Rodzaje i zakres usług świadczonych przez Sprzedającego:

2.1 Zawieranie umów sprzedaży za pomocą witryny internetowej superbarber.pl
2.2 Dokonywanie rejestracji i korzystanie z konta w ramach Sklepu internetowego wymienionego w pkt 1.
2.3 Przesyłanie treści w formie elektronicznej na podane przez klienta środki komunikacji elektronicznej, zawierające informację na temat zamówionego Produktu oraz realizacji i dostarczenia, na które klient wyraża zgodę w chwili składania zamówienia oraz treści marketingowe wyłącznie za zgodą klienta.
2.4 Udostępnienie informacji o aktualnie obowiązujących nowościach i promocjach na pomocą Newslettera i/lub Programu Lojalnościowego.
2.5 Umożliwienie korzystania Klientowi z bieżących informacji o produktach oferowanych przez Sprzedającego.
3. Warunkiem technicznym do korzystania ze sklepu oraz składania zamówień przez klienta jest posiadanie komputera lub innego urządzenia mobilnego posiadającego dostęp do Internetu, przeglądarki Internetowej oraz posiadanie poczty elektronicznej.
4. Złożenie zamówienia w sklepie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
5. Dane do kontaktu ze sklepem superbarber.pl@gmail.com 

3. ZAMÓWIENIA

3.1 Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych.
3.2 Klient może złożyć zamówienie za pomocą strony poprzez zalogowanie się na wcześniej utworzone Konto lub wybrać zakup bez rejestracji.
3.3 Złożenie zamówienia następuje przez wypełnienie formularza zamówienia tj. poprzez wybór produktów, dodanie ich do koszyka zakupowego, podanie danych niezbędnych do zrealizowania przez Sklep zamówienia, wybieranie formy wysyłki oraz dokonanie płatności.
3.4 W celu złożenia zamówienia konieczne jest podanie w formularzu zamówienia danych osobowych, dokonanie akceptacji Regulaminu oraz potwierdzenie przez klienta przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”
3.5 Dodanie produktu do koszyka nie jest równoznaczne z rezerwacją produktu. Do momentu dokonania zakupu przez klienta stan magazynowy produktu może ulec zmianie, zmniejszyć lub zwiększyć się.

4. PŁATNOŚCI

4.1 Ceny podane na stronie są cenami brutto i zawierają podatek Vat,
4.2 Ceny podane na stronie nie zawierają kosztu transportu Produktu do Klienta
4.3 Sklep oferuje formy płatności dostępne w zakładce Dostawa i Płatności,
4.4 Klient zobowiązany jest do dokonania płatności za zamówienie w przeciągu 3 dni roboczych, po tym okresie zamówienie oraz umowa sprzedaży zostanie anulowanie przez Sprzedającego.

5. DOSTAWA

5.1 W przypadku płatności elektronicznych zamówienie przekazane do realizacji w momencie zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedającego.
5.2 Sprzedawca nie odpowiada za żadne szkody spowodowane opóźnieniem w dostawie, które wynikają z warunków, które pozostają poza kontrolą Sprzedawcy.
5.3 Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
5.4 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany wybranego przez Klienta sposobu dostawy, działając na korzyść klienta, bez dodatkowych kosztów obciążających.
5.5 Koszt dostawy Produktu do klienta ponosi Klient, chyba, że umowa stanowi inaczej.
5.6 Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki klient może żądać spisania właściwego protokołu. Klient powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Brak spisania protokołu szkody może uniemożliwić procedurę reklamacyjną.
5.7 Koszty dostawy do klienta znajdują się w zakładce dostawa i płatności.

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
6.1 Kupujący będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość może w terminie 14 dni od dostarczenia towaru odstąpić od niej bez podania przyczyny. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą,

6.2 Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, które uwzględnione są w art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. Z 2019 r. poz. 134) oprawach konsumenta.
6.3 W przypadku odstąpienia od umowy Klient odpowiada materialnie za zmniejszenie wartości Produktów wynikający z obchodzenia się w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
6.4 Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub obniżenia zwracanej kwoty.
6.5 Klient ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy zwrócić Sprzedającemu zamówione wcześniej Produkty.
6.6 Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
6.7 Koszty zwrotu Produktu ponosi Klient.
6.8 W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedający zwróci kupującemu dokonane przez niego płatności za towar oraz koszty przesyłki na rachunek bankowy podany w formularzu zwrotu.

7. ZWROTY
7.1 Zwrotu można dokonać na stronie za pomocą formularza Zwrotu lub wydrukować formularz zwrotu i dołączyć go w formie papierowej do paczki ze zwracanym produktem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zamówienia przez Klienta. Formularz zwrotu możesz pobrać tutaj.
7.2 Zwroty należy wysłać kurierem bądź pocztą na adres: .

8. REKLAMACJE
8.1 Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
8.2 Jeżeli Klient stwierdzi, że Produkt posiada wady fizyczne ma prawo złożyć Sprzedającemu reklamację:
– za pomocą Formularza Reklamacyjnego dostępnego na stronie lub pod tym adresem
– w formie papierowej na odpowiednim formularzu wraz z dokumentem poświadczającym dokonanie zakupu u Sprzedającego. Ww formularz należy dołączyć do przesyłki z wadliwym, odsyłanym produktem. Wzór do pobrania znajdziesz tutaj.
8.3 Podstawą do zwrotu jest posiadanie dowodu zakupu.
8.4 Aby sprzedawca mógł ustosunkować się do reklamacji klient w celu dopełnienia procedury reklamacyjnej zobowiązany jest do wypełniania formularza reklamacji oraz dostarczenia wadliwego produkty Sprzedawcy. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w przeciągu 14 dni od dostarczenia wadliwego produktu Sprzedającemu. Jeżeli nie udzieli odpowiedzi w ww. terminie, reklamacje uznaje się za uznaną. Produkty reklamowane należy wysłać na adres SuperBarber.pl, ul. Kminkowa 22A/A1, 81-198 Kosakowo. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekaże Klientowi na piśmie lub w formie elektronicznej na podany przez klienta adres e-mail.
8.5 Zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.

9. DANE OSOBOWE
9.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO) informuję, iż:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojciech Karwat, ul. Wita Stwosza 32a, 80-312 Gdańsk, NIP: 5931844978, REGON: 220152751 funkcjonujący pod nazwą Barber Zone Wojciech Karwat, e-mail: superbarber.pl@gmail.com 
9.2 Cele przetwarzania danych:
Państwa dane są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
9.2.1 Zawarcia umowy – w przypadku dokonania zakupu towarów, złożenia zamówienia lub zapytania ofertowego w dowolnej formie, podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu zawarcia umowy sprzedaży, lub w celu podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Dane te będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz do 10 lat po jej zakończeniu.

9.2.2 Zawarcia Rejestracji w sklepie internetowym – w przypadku rejestracji w sklepie internetowym, podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu utrzymywania profilu na stronie sklepu internetowego, prowadzenia historii zakupów, oraz dokonywania transakcji za pomocą sklepu, na podstawie art. 6 ust. 1 punkt a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów). Dane te będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub do momentu ustania potrzeby przetwarzania, związanej z koniecznością ochrony praw Administratora.
9.2.3 Zawarcia Marketingowych – w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych, zapisania się do newslettera, złożenia zapytania dotyczącego produktów Administratora, zapisania się do systemu sms lub e-mail, dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji marketingowych produktów Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 punkt a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Uzasadnionym interesem Administratora w tym przypadku jest chęć marketingu własnego produktów. Dane te będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu. Dane będą przetwarzane z uwzględnieniem art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
9.2.4 Zawarcia Stosowania plików cookies – w przypadku zaakceptowania plików cookies, dane w nich zawarte będą przetwarzane w celu analizowania danych statystycznych bazujących na plikach cookies na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów). Dane te będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
9.2.5 Zawarcia Realizacji Programów Lojalnościowych – w przypadku zapisania się do Programu Lojalnościowego, Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji tego programu, na podstawie art. 6 ust. 1 punkt a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów). Dane te będą przetwarzane do chwili zakończenia Programu Lojalnościowego lub do momentu cofnięcia zgody.
9.2.6 Kontaktowych – w przypadku kontaktu z Administratorem w dowolnej sprawie, dane będą przetwarzane w celu kontaktu z osobami podającymi dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Uzasadnionym interesem Administratora w tym przypadku jest chęć kontaktu z klientami i potencjalnymi klientami. Dane te będą przetwarzane do chwili zakończenia potrzeby kontaktu przez obydwie strony lub do momentu cofnięcia zgody.
9.2.7 Analizy sprzedaży – Państwa dane mogą być wykorzystywane do tworzenia statystyk, zestawień i analiz na potrzeby własne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Uzasadnionym interesem Administratora w tym przypadku jest potrzeba dokonywania analizy rynku. Dane te będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu lub ustania potrzeby dokonywania analizy rynku.
9.2.8 Dochodzenia roszczeń – Państwa dane mogą być wykorzystywane również w celu dochodzenia uzasadnionych roszczeń przez administratora oraz prowadzenia ewentualnych postępowań sądowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Interesem realizowanym przez Administratora jest w tym przypadku ochrona własnych praw i ich dochodzenie. Dane będą przetwarzane przez okres, w którym Administrator może dochodzić swych roszczeń.
9.3 Dobrowolność podania danych i sposób ich pozyskania
Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało odpowiednio brakiem możliwości zawarcia umowy, rejestracji w sklepie internetowym, otrzymywania informacji marketingowych, brania udziału w Programach Lojalnościowych, kontaktu.
9.4 Odbiorcy danych osobowych / profilowanie
Podmiotami, którym przekazywane będą Państwa dane osobowe mogą być:
a) dostawcy systemów informatycznych oraz podmioty świadczące szeroko pojęte usługi IT, a także podmioty prowadzące usługi hostingowe oraz portale społecznościowe,
b) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi, w szczególności usługi księgowe oraz usługi prawne,
c) operatorzy pocztowi i kurierzy,
d) operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,
e) organy uprawnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
9.5 Prawa konsumenta
Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub wystąpienia z żądaniem ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii danych lub żądania ich przeniesienia.
W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
Informujemy również, że w zakresie ochrony danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
10.2 W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.
10.3 Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wszelkie informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej www.uokik.gov.pl Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: .

10.4 Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
10.5 Aktualny Regulamin obowiązuje od dnia 1.05.2022 i jest opublikowany na stronie sklepu. Na żądanie klienta może być wysłany na podany na niego adres e-mail.
10.6 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia umowy sprzedaży.